Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
- Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, chi tiết tại đây

- Công văn của Sở LĐTBXH về việc thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID 19, chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: HPC