Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị

Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị
Hướng dẫn số 83/HD-TCKTKTTN, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Trường TC KTKT Tây Ninh về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị
Xem chi tiết văn bản tại đây

Tác giả bài viết: HPC

Nguồn tin: BGH